List of active policies

Name Type User consent
Uzaktan Eğitim Aydınlatma ve Açık Rıza Metni Privacy policy All users

Summary

Uzaktan Eğitim Aydınlatma ve Açık Rıza Metni


Full policy


İşbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”)    10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi (“Üniversite”)   tarafından, Yüksek Öğretim Kurulu’ nca  (“YÖK”) Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılacak uzaktan öğretim faaliyetlerine katılacak olan akademisyen ve öğrencilerimize ait genel/özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve veri sahiplerinin işlenmiş olan verilerine ilişkin olarak sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirilmeleri amacı ile hazırlanmıştır.

Üniversite tarafından uygulanmaya başlanan uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında bu faaliyete akademik bilgi ve birikimi ile katılım sağlayan akademisyenlerimiz ile öğrencilerimize ait ses ve görüntü kayıtları, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Derslere devam yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirildiğinin denetim ve tespiti” gibi hukuki sebeplere dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmekte ve Kanunda öngörülen şekilde depolanmaktadır.

Üniversite, söz konusu kişisel verileri hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, sistem denetimlerinin sağlanması veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar, ilgili kolluk kuvvetlerine ve iştiraklerine yasal yükümlülüğüne binaen aktarabilecektir.

Ayrıca 2020-2021 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek olan “Uzaktan Eğitim” uygulamaları kapsamında bu eğitimlerin verimli ve sistemli bir şekilde yürütülerek öğrencilerimiz arasındaki hakkaniyetin temini ve eğitim kalitesinin korunması Üniversitemiz açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede yasal yükümlülüklerimizin ve kamusal yararın bir gereği olarak sınav esnasında kimlik tespitinin yapılabilmesi, sınava kayıtlı öğrencinin dışında farklı bir öğrencinin sınava girmesinin ve sınavlarda kopya çekilmesinin engellenmesi gibi meşru sebeplerle online olarak Blackboard Open LMS sistemi üzerinden yapılan vize ve final sınavları süresince sisteme erişim sağladığınız cihazınızda (bilgisayar, tablet, telefon, vb.)  bulunan kameranızın açık tutulması zorunludur. Bu kamera görüntüleri 6698 sayılı Kişisel Veriler Koruma Kanuna uygun şekilde gerekli güvenlik tedbirlerine riayet edilerek sınavların kontrol ve denetimi amacıyla ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri kapsamında gerekli görülecek süreyle incelenmek üzere saklanacak olup bu sürenin sonunda imha edilecektir.

Öğrencilerimizin online sınavlar esnasında kameralarını açmasına engel teknik bir aksaklık ile karşılaşmaları halinde bu durumu dersin yetkili öğretim elemanına bildirmeleri ve bu hususta onay almaları gerekmektedir. Aksi halde kamera kapalı olarak yapılan sınavlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Üniversite’nin Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No:88/2 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak veya “genelsekreterlik@ticaret.edu.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.

Açık Rıza Beyanı

İşbu Açık Rıza Beyanı, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan ve Aydınlatma Metninde detaylı olarak açıklanan uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında sınav esnasında kameranın açık tutulmasına ilişkin uygulamaya, görüntü ve ses kaydımın alınmasına ve bu kayıtların yalnızca aydınlatma metninde yazılı olan amaçlar ve sürelerle işlenmesine, depolanmasına ve aktarılmasına açık rızam VARDIR.


İMZA/ELEKTRONİK ONAY